Działania w projekcie

W ramach projektu „Lepsza przyszłość w zasięgu ręki!” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

Zadanie 1 – Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika oraz ustalenie IPD. Wsparcie przewidziane dla 60 osób (60 UP x 6 h/os; ). Frekwencja 100 %. Będzie polegało na 2 indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym podczas których zostanie określony problem zawodowy UP. Ponadto przeprowadzona zostanie analiza sytuacji UP w kontekście zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, sytuacji na rynku pracy. Wsparcie będzie uzupełnione elektroniczną aplikacją on-line, które pomoże w diagnozowaniu preferencji zawodowych oraz w zakresie właściwości pracy.

Zadanie 2 – poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne  – Grupowe spotkania z psychologiem dla 60 UP (3 spotkania x 60 os.; 60 UP – śr. 12 h/os). Frekwencja min. 80 %. Poradnictwo będzie miało na celu poprawę postrzegania własnej sytuacji życiowej przez UP.

Zadanie 3 – warsztaty motywacyjne –  Grupowe spotkania z psychologiem dla 60 UP (60 UP x 4 spotkania, 60 UP – śr.16 h/up). Frekwencja min. 80 %. Celem warsztatów będzie zmotywowanie uczestników projektu do aktywizacji społeczno-zawodowej. Warsztaty będą zorganizowane na podstawie analizy indywidualnych potrzeb uczestników.

Zadanie 4 – pośrednictwo pracy – indywidualne wsparcie dla 60 UP (6 spotkań x 60 UP, śr 6h/os.). Frekwencja min. 80 %. Realizacja zadania polegać będzie na indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy opartych na IPD. Podczas spotkań podnosi się świadomość UP w zakresie zapoznawania się z ofertami pracy oraz instrumentami rynku pracy. Podczas pośrednictwa zostaną przedstawione każdemu UP min. 2 oferty pracy.

Zadanie 5 – szkolenia – grupowa forma wsparcia dla 60 osób Frekwencja min. 80 %. Realizacja zadania polega na:

przeprowadzeniu szkoleń komputerowych DIGCOMP ECDL 14 (60 UP – śr. 64 h/os). z zakresu kompetencji cyfrowych składających się z 5 modułów ECDL: informacja+komunikacja+tworzenie treści+rozwiązywanie problemów – ECDL podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9). Zakres szkoleń pozwoli UP na nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera. Szkolenie będzie zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikującym.

przeprowadzeniu szkoleń zawodowych – (60 UP – 72 h/os) – szkolenia będą „szyte na miarę” zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami UP.

W ramach szkoleń dla UP przewidziane będzie stypendium stażowe w wysokości 1.169,60 zł/UP.

Zadanie 6 – staż zawodowy dla 60 osób. Frekwencja UP musi wynosić min. 80 %. Dla każdego z UP zostanie zorganizowany płatny staż ( w wys. 1.289,83 zł)  zgodny z indywidualną ścieżką.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.