ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczona została dokumentacja dotycząca rekrutacji do projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz
z załącznikami.

Nabór formularzy do udziału w projekcie będzie prowadzony w terminie

01.01.2018 r. – 31.03.2018r. – do wyczerpania miejsc!

Jednocześnie informujemy, że dokumenty złożone w innym niż w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

Sposób składania dokumentów

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularze można składać:

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu
w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, nie przekraczając przy tym 14 dni kalendarzowych od momentu przesłania wersji elektronicznej.

  • pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w projekcie!

Więcej informacji lepszaprzyszlosc@cityschool.pl