O projekcie

Projekt „Lepsza przyszłość w zasięgu ręki!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Wartość projektu: 974,621.25 zł
Kwota dofinansowania: 925,890.18 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.08.2018 r.

Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wyłącznie na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznym w województwie małopolskim.

Kto może zostać uczestnikiem projektu

Kryteria dostępu dla uczestników projektu:

  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Zamieszkujące powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, dąbrowski, tarnowski, p.m.Tarnów, suski, p.n. Nowy Sącz, brzeski, nowotarski, myślenicki, proszowicki.

W szczególności:

  • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • Osoby korzystające z PO PŻ

Kandydat powinien należeć do co najmniej jednej z grup:

  • Osoby bezrobotne
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby bierne zawodowo
  • Osoby niepełnosprawne
  • Kobiety

Pierwszeństwo w projekcie mają: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek; osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ); osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.